Management

Volodymyr Kryvytskyy
Volodymyr Kryvytskyy

Director General

 

Sergii Osadchyi
Sergii Osadchyi

1st Deputy Director General

Victor Galat
Victor Galat

Technical Director

Tetyana Dzina
Tetyana Dzina

Financial Director, Chief Accountant

Vadym V. Galat

Deputy Technical Director on Work Management

Liudmyla G. Kalinina

Deputy Technical Director on Equipment

Sergii M. Pogosian

Deputy Technical Director – Head of Technical Department

Iurii O. Landau

Deputy Technical Director on Science

Oleksandr I. Vaynberg

Deputy Technical Director on Analytical Studies